Příspěvek k pokusu o dolování Fe-rud, společností Klein-Lanna-Liebig „Na Vošmendě“ v druhé pol. 19. stol. a ještě něco navíc.

Roman Kurfiřt

Úvod

 Pokusné dolování železných rud u Vošmendy na katastru obce Jesenný v období let 1939 - 1940, již bylo v minulosti několikrát stručně popsáno (Šourek 2003) a je mezi zájemci o historii hornictví v této oblasti, celkem více méně, dobře známé. O hornické činnosti prováděné v druhé polovině 19. století v povodí potoka Vošmendy společností Klein-Lanna-Liebig, se však až do nedávna, nevědělo vůbec nic a proto se zde pokusím, alespoň s tím málem, co se k této činnosti zachovalo a podařilo zatím nalézt, seznámit i ostatní.

Grýndeři
    Nejprve bude možná dobré letmo nastínit, co byli naši tři (čtyři - příjmením Klein jsou totiž myšleni bratři Kleinové) výše jmenovaní „hoši“ vlastně zač. Doba, ve které žili tito podnikatelé, by se dala charakterizovat jednoduše slovy - pára, kapitál, uhlí, rozvíjející se textilní průmysl, železnice, podnikání a také ostré lokty. Byli to asi podnikatelé pro něž byl zisk za každou cenu, bohem. Sešli se při stavbě Liberecko - pardubické dráhy, kterou společně budovali. Při tom prováděli prospektorské práce krajiny kudy železnice procházela. Šlo jim hlavně o uhlí, v jehož nález v podkrkonošském permokarbonu doufali, ale nezříkali se ani případných nálezů jiných nerostných surovin, Fe a Cu rud, břidlice, vápence. Pro těžbu nerostných surovin si r. 1856 vytvořili těžařskou společnost „Riesengebirg-Bergbau-Gesellschaft“. Výsledky však, mimo nálezů uhlí, byly dosti bídné a tak jim to zdá se, dlouho nevydrželo a po rozpadu (těžařská spol. se rozpadla někdy na poč. 60-ých let 19. stol.) si šli dál každý svou cestou.