H2-110
Skupina českých speleologů soustředěných kolem firmy SPELEO - Řehák, většinou členů ZO ČSS 5-01 Bozkov se zapojila od roku 1986 do mezinárodního výzkumu nitra sobpolárních ledovců a kryokrasu v jihozápadních Špicberkách.
 

Sv07 0580Ve spolupráci s polskými universitami a Polskou akademii věd zrealizoval český tým 13 polárních výprav, na kterých získal řadu nových informací o systémech subpolárních ledovců, odkryl řadu rozsáhlých ledovcových jeskyní a zabýval se jejich morfologií, genezí a hydrologií. Protože se otevřela cesta do dosud nepoznaných a neprobádaných míst nitra ledovců, byly od roku 2003 přizváni k výzkumu i vědci z Botanického ústavu AVČR v Třeboni s cílem odhalit možnou existenci života v ledovcích.
Za období 20. let se podařilo získat řadu nesmírně cenných informací o ledovcových systémech chodeb a jeskyní, popsat a objasnit hydrologické vazby mezi ledovci studované oblasti a v neposlední řadě přinést nové poznatky o živých organizmech a jejich pohybu v tomto pro člověka zvláštním a nehostinném světě. Podařilo se prostoupit a zdokumentovat desítky ledovcových studní do hloubek až 140 m a zmapovat řadu horizontálních ledovcových jeskyní a tunelů. Současně byla prováděna řada dalších pozorování a měření v oborech meteorologie, klimatologie, geologie, hydrologie a glaciologie, která přinesla nová poznání o změnách v těchto velice zajímavých a jedinečných ekosystémech a jejich vztahu k dnes tolik diskutovaným otázkám globálních změn planety Země.V roce 2007 proběhla již 13. česká glaciospeleologická výprava  Špicberky. Po předešlých přípravách a zajištění velké části materiálu a proviantu bylo využito k transportu potřebných věcí na sever  výzkumné lodi Polské Námořní Akademie s názvem Horyzont II. Loď odjížděla z polského přístavu Gdynia.

Sv07 0700
Účastníci výpravy pak 10.8.2007 ve složení Josef Řehák jun, Stanislav Řehák, Szymon Kostka a Anna Haczek odjíždí po strop zarovnaným autem  ze Semil přes Německo, Švédsko a Finsko  do Norského Tromso. Dále pak Norskou nákladní lodí přímo do fjordu Hornsund na Špicberkách. 

Programem výpravy bylo především pokračovat v dokumentaci a výzkumu drenážního systému ledovců Werenskiold, Nannbreen a Torellbreen. Mimo jiné bylo provedeno přesné porovnávací mapování vybraných ledovcových jeskyní a zaměření pozice čel jednotlivých jmenovaných ledovců v návaznosti na klimatické změny. Základnou pro práce v oblasti fjordu Hornsundu byla traperská chata Hyttevika.

V druhé části výpravy se celý tým přes ledovce přesunul severně do oblasti fjordu Bellsund, na základnu Toruňské univerzity umístěné v historické velrybářské osadě nazývané Calypsobyen. Na nové lokalitě se tým věnoval základnímu průzkumu ledovců Renardbreen a Scottbreen. Byly prostoupeny a zdokumentovány nové ledovcové jeskyně a studny, zejména na prvně jmenovaném ledovci.

Nalodění a návrat do norského Tromso probíhal za drsných podmínek nastupující arktické zimy. Celá výprava byla úspěšně ukončena 11.10.2007 příjezdem do Semil. Z výpravy a průzkumu ledovcových jeskyní byl také pořízen videomateriál, který zpracovaný ve formě krátkého filmu obdržel cenu za první místo v konkurenci polských speleologických snímků.

-Josef Řehák  jun. -